(beta 公測版本)

「長櫈 / 長凳」

解釋 #1
寫法、
讀音:
  • 長櫈 coeng4 dang3
  • 長凳 coeng4 dang3
詞性: 名詞
解釋:
(廣東話) 一種長型,可以俾幾個人坐嘅櫈(量詞:張)
(英文) a bench
例句:
(粵) 爸爸好鍾意去公園,喺啲長櫈度瞓覺。 (baa4 baa1 hou2 zung1 ji3 heoi3 gung1 jyun2, hai2 di1 coeng4 dang3 dou6 fan3 gaau3.)
(英) Dad likes going to the park and sleeping on one of the benches.
版權:© 2017 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0