(beta 公測版本)

「鑑於 / 鑒於」

解釋 #1
寫法、
讀音:
  • 鑑於 gaam3 jyu1
  • 鑒於 gaam3 jyu1
詞性: 介詞
解釋:
(廣東話) 標示一啲令事件發生嘅直接或者間接因素,係正式嘅講法
(英文) in the light of; in view of; seeing that
例句:
(粵) 鑑於情況樂觀,財政司司長已經調高全年經濟增長預測。 (gaam3 jyu1 cing4 fong3 lok6 gun1, coi4 zing3 si1 si1 zoeng2 ji5 ging1 tiu4 gou1 cyun4 nin4 ging1 zai3 zang1 zoeng2 jyu6 caak1.)
(英) In light of the favourable conditions, the Financial Secretary has revised upward his forecast of Hong Kong's economic growth.
版權:© 2020 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0