(beta 公測版本)

「銀色」

解釋 #1
讀音: ngan4 sik1
詞性: 名詞
解釋:
(廣東話) 一種顏色;帶有光澤灰色,係同其他好多金屬嘅顏色
(英文) silver
例句:
(粵) 比起金色,銀色容易襯衫得多。 (bei2 hei2 gam1 sik1, ngan4 sik1 jung4 ji6 can3 saam1 dak1 do1.)
(英) Silver is easier to match clothes than gold.
版權:© 2017 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0