(beta 公測版本)

「祭五臟廟 / 醫五臟廟」

解釋 #1
寫法、
讀音:
  • 祭五臟廟 zai3 ng5 zong6 miu2
  • 醫五臟廟 ji1 ng5 zong6 miu2
  • 拜五臟廟 baai3 ng5 zong6 miu2
詞性: 語句
解釋:
(廣東話) 字面解拜祭五臟嘅寺廟,用嚟指食嘢醫肚(進貢俾五臟)
(英文) to eat sth in order to make oneself full; literally: to worship the five-organ temple
版權:© 2017 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0