(beta 公測版本)

「迪士尼樂園」

解釋 #1
讀音: dik6 si6 nei4 lok6 jyun4
詞性: 名詞
標籤: 專名
解釋:
(廣東話) 一個以迪士尼人物為主嘅主題樂園同度假區,喺全世界合共有六座迪士尼樂園,建成順序依次係喺美國加州、美國佛羅里達州、法國巴黎、日本東京、香港以及中國上海。香港嘅迪士尼位於大嶼山,係全世界面積最細嘅迪士尼樂園。
(英文) Disney Parks; Disneyland
例句:
(粵) 迪士尼樂園日日都人山人海。 (dik6 si6 nei4 lok6 jyun4 jat6 jat6 dou1 jan4 saan1 jan4 hoi2.)
(英) Disneyland is crowded every day.
版權:© 2017 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0