(beta 公測版本)

「農莊」

解釋 #1
讀音: nung4 zong1
詞性: 名詞
解釋:
(廣東話) 農家嘅村落;鄉間務農嘅人聚居嘅地方(量詞:個/座)
(英文) farm; grange
配詞 / 用法:
(粵) 《動物農莊》 (dung6 mat6 nung4 zong1)
(英) "Animal Farm"
例句:
(粵) 成座農莊佔地五十五公頃。 (seng4 zo6 nung4 zong1 zim3 dei6 ng5 sap6 ng5 gung1 king5.)
(英) The whole farm takes up 55 hectares.
版權:© 2020 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0