(beta 公測版本)

「輕舉妄動」

解釋 #1
讀音: hing1 geoi2 mong5 dung6
詞性: 動詞
解釋:
(廣東話) 未經過慎重嘅考慮就輕率噉行動
(英文) to act rashly; to take reckless action
例句:
(粵) 呢件事非同小可,千祈唔好輕舉妄動。 (ni1 gin6 si6 fei1 tung4 siu2 ho2, cin1 kei4 m4 hou2 hing1 geoi2 mong5 dung6.)
(英) This is no trivial matter. Don't take any action without careful thought.
版權:© 2017 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0