(beta 公測版本)

「賑災」

解釋 #1
讀音: zan3 zoi1
詞性: 動詞
解釋:
(廣東話) 救濟災民;援助受災難影響地區嘅居民同埋復原工作
(英文) to relieve people in stricken area; disaster relief
配詞 / 用法:
(粵) 籌款賑災 (cau4 fun2 zan3 zoi1)
(英) to raise funds for disaster relief
版權:© 2020 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0