(beta 公測版本)

「豪雨」

解釋 #1
讀音: hou4 jyu5
詞性: 名詞
解釋:
(廣東話) 降雨量非常大嘅雨 (量詞:場)
(英文) torrential rain; torrential downpour
配詞 / 用法:
(粵) 豪雨成災 (hou4 jyu5 sing4 zoi1)
(英) Torrential rains cause disasters.
版權:© 2017 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0