(beta 公測版本)

「誓詞」

解釋 #1
讀音: sai6 ci4
詞性: 名詞
解釋:
(廣東話) 宣誓嘅時候講嘅嘢;好多時有既定嘅形式同內容(量詞:段/篇)
(英文) an oath; a pledge; a declaration; a vow
版權:© 2020 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0