(beta 公測版本)

「要生要死」

解釋 #1
讀音: jiu3 saang1 jiu3 sei2
詞性: 動詞
解釋:
(廣東話) 發晒癲又喊又嗌
(英文) to be hysterical, crying and shouting; literally, to want life and want death
例句:
(粵) 唔見咗銀包啫,使唔使喺度要生要死噉呀。 (m4 gin3 zo2 ngan4 baau1 ze1, sai2 m4 sai2 hai2 dou6 jiu3 saang1 jiu3 sei2 gam2 aa3.)
(英) (The person) only lost his wallet. Does he need to be this hysterical.
版權:© 2017 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0