(beta 公測版本)

「補針」

解釋 #1
讀音: bou2 zam1
詞性: 動詞
標籤: 術語
解釋:
(廣東話) 有時女人生仔嘅時候要剪開會陰,等個BB可以容易啲出倒嚟。生完之後要用綫聯番,就叫做補針。
(英文) Closure of episiotomy
版權:非商業開放資料授權協議 1.0