(beta 公測版本)

「行人天橋」

解釋 #1
讀音: hang4 jan4 tin1 kiu4
詞性: 名詞
解釋:
(廣東話) 俾路人行嘅天橋,通常係用嚟橫過繁忙嘅馬路、公路,或者連接唔同嘅建築物(量詞:條)
(英文) footbridge; pedestrian bridge; pedestrian overpass; pedestrian overcrossing
版權:© 2017 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0