(beta 公測版本)

「虐心」

解釋 #1
讀音: joek6 sam1
詞性: 形容詞
標籤: 外來語
解釋:
(廣東話) 形容一啲作品會睇到人好心痛;可以簡稱做「虐」
(英文) heartbreaking; tragic; tear-jerking
版權:© 2017 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0