(beta 公測版本)

「薑餅」

解釋 #1
讀音: goeng1 beng2
詞性: 名詞
解釋:
(廣東話) 加咗生薑嘅一種麪粉製糕餅;外國喺聖誕時節,會將薑餅壓成人型作為過節食品
(英文) gingerbread
版權:© 2019 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0