(beta 公測版本)

「菜單」

解釋 #1
讀音: coi3 daan1
詞性: 名詞
解釋:
(廣東話) 寫低咗菜式名稱嘅列表(量詞:份/張)
(英文) menu (of a restaurant or a banquet)
近義: 近義: menu 餐牌
版權:© 2017 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0

「菜單」

解釋 #2
讀音: coi3 daan1
詞性: 名詞
標籤: 大陸
解釋:
(廣東話) 用户介面嘅選項清單(量詞:個)
(英文) option menu
版權:© 2017 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0