(beta 公測版本)

「船隊」

解釋 #1
讀音: syun4 deoi2 , syun4 deoi6
詞性: 名詞
解釋:
(廣東話) 屬於同一個國家或者公司嘅嘅合稱(通常指嘅民用嘅船,軍用嘅稱之為艦隊
(英文) fleet
版權:© 2017 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0