(beta 公測版本)

「聽唔入耳」

解釋 #1
讀音: teng1 m4 jap6 ji5
詞性: 語句
解釋:
(廣東話) 人哋畀嘅忠告、提議唔啱聽,唔合自己心意
(英文) to refuse to listen to (advice, suggestions, etc.); literally 'cannot enter the ear'
例句:
(粵) 我講乜你都聽唔入耳。 (ngo5 gong2 mat1 nei5 dou1 teng1 m4 jap6 ji5.)
(英) You never listen to anything I say.
版權:© 2019 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0