(beta 公測版本)

「聯想」

解釋 #1
讀音: lyun4 soeng2
詞性: 動詞
解釋:
(廣東話) 將唔同嘅事物或者概念連埋一齊,諗一樣嘢就會諗起埋另一樣嘢
(英文) to associate in the mind
配詞 / 用法:
(粵) 聯想力 (lyun4 soeng2 lik6)
(英) associability
版權:© 2017 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0