(beta 公測版本)

「翡冷翠」

解釋 #1
讀音: fei2 laang5 ceoi3
詞性: 名詞
標籤: 專名
解釋:
(廣東話) 地方名;又叫佛羅倫斯,呢個名係由詩人徐志摩所改
(英文) Firenze; Florence
版權:© 2020 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0