(beta 公測版本)

「羊膜」

解釋 #1
讀音: joeng4 mok2
詞性: 名詞
解釋:
(廣東話)懷孕子宮入面兩層堅韌、薄同透明嘅,裝住羊水胚胎或者胎兒(量詞:塊)
(英文) amniotic sac, amniotic membranes
版權:© 2020 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0