(beta 公測版本)

「緯度」

解釋 #1
讀音: wai5 dou6
詞性: 名詞
解釋:
(廣東話) 一個地點同赤道有幾遠(用#角距離 計),赤道以北嘅叫北緯,以南嘅叫南緯
(英文) latitude
版權:© 2017 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0