(beta 公測版本)

「紅血球」

解釋 #1
讀音: hung4 hyut3 kau4
詞性: 名詞
解釋:
(廣東話) 令到顯現色嘅血細胞,用嚟運送氧氣去身體唔同地方(量詞:個)
(英文) red blood cell; erythrocyte
版權:© 2020 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0