(beta 公測版本)

「糊仔」

解釋 #1
讀音: wu2 zai2
詞性: 名詞
解釋:
(廣東話) 打成狀嘅食物,通常指嬰兒食品
(英文) congee, usually referring to baby food
例句:
(粵) 夠鐘餵糊仔佢食喇。 (gau3 zung1 wai3 wu2 zai2 keoi5 sik6 laa3.)
(英) It's time to feed him/her (the baby) congee.
版權:© 2021 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0