(beta 公測版本)

「簽帳 / 簽賬」

解釋 #1
寫法、
讀音:
  • 簽帳 cim1 zoeng3
  • 簽賬 cim1 zoeng3
詞性: 動詞
解釋:
(廣東話) 利用信用卡作交易
(英文) to make a credit card transaction; to use a credit card to pay
配詞 / 用法:
(粵) 簽帳額 (cim1 zoeng3 ngaak2)
(英) spending credits
例句:
(粵) 你唔夠現金,可以用信用咭簽帳。 (nei5 m4 gau3 jin6 gam1, ho2 ji5 jung6 seon3 jung6 kaat1 cim1 zoeng3.)
(英) (If) you don't have enough cash, you can use a credit card to pay.
版權:© 2021 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0