(beta 公測版本)

「篡位」

解釋 #1
讀音: saan3 wai6
詞性: 動詞
解釋:
(廣東話) 從下至上奪走君主嘅權力
(英文) to usurp the throne
配詞 / 用法:
(粵) 謀朝篡位 (mau4 ciu4 saan3 wai6)
(英) to usurp the throne
版權:© 2019 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0
💎💎 廣東話任務 💎💎
呢位英雄!咪走住!你嘅母語係唔係香港粵語?係嘅話,我哋有任務俾你做!

任務 #1:填呢份問卷 -- 《粵語使用習慣調查》
任務 #2: 幫手分享俾唔同年齡層嘅朋友

完成任務嘅英雄,有機會獲得仆博士頒發嘅鑽石emoji💎十粒! 機會難得,快啲開始做啦!