(beta 公測版本)

「立方米」

解釋 #1
讀音: laap6 fong1 mai5
詞性: 量詞
解釋:
(廣東話) 體積單位;等於長、闊、高都係一米嘅體積,亦即係一米嘅三次方;有時會叫做立方公尺
(英文) cubic metre
版權:© 2020 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0