(beta 公測版本)

「窿窿罅罅」

解釋 #1
讀音: lung1 lung1 laa3 laa3
詞性: 名詞
解釋:
(廣東話) 每個窿,泛指每個細微嘅地方(量詞:個)
(英文) in every nook and cranny; in every hole and crack
例句:
(粵) 窿窿罅罅摷勻晒,始終都係搵唔到。 (lung1 lung1 laa3 laa3 caau3 wan4 saai3, ci2 zung1 dou1 hai6 wan2 m4 dou2.)
(英) Every nook and cranny is searched, yet (it) hasn't been found.
版權:© 2019 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0