(beta 公測版本)

「稀寥寥 / 稀leu leu」

解釋 #1
寫法、
讀音:
  • 稀寥寥 hei1 leu1 leu1
  • 稀leu leu hei1 leu1 leu1
詞性: 形容詞
解釋:
(廣東話) 濃度低,水份多
(英文) thin and watery
例句:
(粵) go3tong1dai2hei1leu1leu1ge2
(英) The soup is so watery!
近義: 近義:
版權:© 2019 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0
💎💎 廣東話任務 💎💎
呢位英雄!咪走住!你嘅母語係唔係香港粵語?係嘅話,我哋有任務俾你做!

任務 #1:用7分鐘時間創作總共10句粵語對話
任務 #2: 將上面呢條link share出去
任務 #3: Like埋呢個page吖

完成任務嘅英雄,有機會獲得仆博士頒發嘅鑽石emoji💎十粒! 機會難得,快啲開始做啦!