(beta 公測版本)

「矮細」

解釋 #1
讀音: ai2 sai3
詞性: 形容詞
解釋:
(廣東話)細粒
(英文) small and short
例句:
(粵) 我鍾意身材矮細啲嘅女仔。 (ngo5 zung1 ji3 san1 coi4 ai2 sai3 ge3 neoi5 zai2.)
(英) I like girls who are small and short.
版權:© 2019 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0