(beta 公測版本)

「睡覺」

解釋 #1
讀音: seoi6 gaau3
詞性: 動詞
標籤: 書面語
解釋:
(廣東話) 瞓覺
(英文) to sleep; to go to bed
例句:
(中) 你為甚麼不睡覺? (nei5 wai6 sam6 mo1 bat1 seoi6 gaau3?)
(粵) 你點解唔瞓覺? (nei5 dim2 gaai2 m4 fan3 gaau3?)
(英) Why don't you go to sleep?
版權:© 2017 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0