(beta 公測版本)

「眼厲厲 / 眼矋矋」

解釋 #1
寫法、
讀音:
  • 眼厲厲 ngaan5 lai6 lai6
  • 眼矋矋 ngaan5 lai6 lai6
詞性: 形容詞
解釋:
(廣東話) 眼神凌厲,用眼神警告其他人嘅樣
(英文) giving a sharp warning glance
例句:
(粵) 陳老師眼厲厲噉望住考緊試嘅學生,警告佢哋唔好出貓。 (can4 lou5 si1 ngaan5 lai6 lai6 gam2 mong6 zyu6 haau2 gan2 si5 ge3 hok6 saang1, ging2 gou3 keoi5 dei6 m4 hou2 ceot1 maau1)
(英) During the exam, Ms Chan stares at the students, making sure they're not cheating.
近義: 近義: 眼掘掘 眼超超
版權:© 2017 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0