(beta 公測版本)

「的水 / 滴水」

解釋 #1
寫法、
讀音:
  • 的水 dik1 seoi2
  • 滴水 dik1 seoi2
詞性: 名詞
解釋:
(廣東話) 塊面兩側、耳仔前面嘅頭髮
(英文) sideburns
配詞 / 用法:
(粵) 留的水 (lau4 dik1 seoi2)
(英) to keep the sideburns
版權:© 2018 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0