(beta 公測版本)

「疆界」

解釋 #1
讀音: goeng1 gaai3
詞性: 名詞
解釋:
(廣東話) 國土嘅界限(量詞:條)
(英文) national boundary
配詞 / 用法:
(粵) 不設防疆界 (bat1 cit3 fong4 goeng1 gaai3)
(英) undefended border
近義: 近義: 國界
版權:© 2020 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0