(beta 公測版本)

「甲由」

解釋 #1
讀音: gaat6 zaat2 , gaap3 jau4
詞性: 名詞
標籤: 錯字
解釋:
(廣東話) 曱甴嘅誤植;因為字形相似,而好多人又唔識用輸入法打本字,所以網上經常都見到呢個寫法
(英文) a common typographical error of cockroach 曱甴
版權:© 2017 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0