(beta 公測版本)

「生菜包」

解釋 #1
讀音: saang1 coi3 baau1
詞性: 名詞
解釋:
(廣東話)生菜葉包住飯菜而成嘅食物(量詞:個/件)
(英文) lettuce sandwich
配詞 / 用法:
(粵) 肉碎生菜包 (juk6 seoi3 saang1 coi3 baau1)
(英) lettuce sandwich with minced meat
版權:© 2020 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0