(beta 公測版本)

「生產力」

解釋 #1
讀音: sang1 caan2 lik6
詞性: 名詞
解釋:
(廣東話) 生產嘅效能同效率
(英文) productivity
配詞 / 用法:
(粵) 香港生產力促進局 (hoeng1 gong2 sang1 caan2 lik6 cuk1 zeon3 guk2)
(英) The Hong Kong Productivity Council
例句:
(粵) 工廠要提升生產力,先可以突圍而出。 (gung1 cong2 jiu3 tai4 sing1 sang1 caan2 lik6, sin1 ho2 ji5 dat6 wai4 ji4 ceot1.)
(英) The factory has to raise its productivity to stand out.
版權:© 2020 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0