(beta 公測版本)

「理工大學」

解釋 #1
讀音: lei5 gung1 daai6 hok6
詞性: 名詞
解釋:
(廣東話) 大學;全名係香港理工大學,簡稱理大。位於紅磡,教授嘅學科以實用為主。
(英文) The Hong Kong Polytechnic University
例句:
(粵) 我想讀時裝設計,所以我諗住報理工大學。 (ngo5 soeng2 duk6 si4 zong1 cit3 gai3, so2 ji5 ngo5 nam2 zyu6 bou3 lei5 gung1 daai6 hok6.)
(英) I want to study fashion design, so I will apply the Hong Kong Polytechnic University.
版權:© 2017 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0