(beta 公測版本)

「物資」

解釋 #1
讀音: mat6 zi1
詞性: 名詞
解釋:
(廣東話) 通常指有用、有利用價值嘅物件或資源
(英文) resources; material
配詞 / 用法:
(粵) 急救物資 (gap1 gau3 mat6 zi1)
(英) first-aid supplies
(粵) 收集物資 (sau1 zaap6 mat6 zi1)
(英) to collect materials
(粵) 捐贈物資 (gyun1 zang6 mat6 zi1)
(英) to donate goods
例句:
(粵) 物資已經準備好。 (mat6 zi1 ji5 ging1 zeon2 bei6 hou2.)
(英) The materials are ready.
版權:© 2019 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0