(beta 公測版本)

「牛皮癬」

解釋 #1
讀音: ngau4 pei4 sin2
詞性: 名詞
解釋:
(廣東話) 「銀屑病」嘅俗稱,係一種因自身免疫失調引致皮膚異常,出現發紅、痕癢以及甩皮屑嘅長期疾病;又叫做「乾癬」
(英文) psoriasis
版權:© 2020 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0