(beta 公測版本)

「牙痛噉聲 / 牙痛咁聲」

解釋 #1
寫法、
讀音:
  • 牙痛噉聲 ngaa4 tung3 gam2 seng1
  • 牙痛咁聲 ngaa4 tung3 gam2 seng1
詞性: 語句
標籤: 俚語
解釋:
(廣東話) 比喻一個人非常唔想做一樣嘢
(英文) to be unwilling or reluctant to do something; literally, to sound like a toothache
例句:
(粵) 佢好唔鍾意去應酬,一俾人叫去食飯就牙痛咁聲。 (keoi5 hou2 m4 zung1 ji3 heoi3 jing3 cau4, jat1 bei2 jan4 giu3 heoi3 sik6 faan6 zau6 ngaa4 tung3 gam2 seng1.)
(英) He really hates socializing, and will squirm and moan in reluctance when told to do so.
版權:© 2018 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0