(beta 公測版本)

「牙擦蘇」

解釋 #1
讀音: ngaa4 caat3 sou1
詞性: 名詞
解釋:
(廣東話) 本來係《黃飛鴻》戲劇系列中嘅一個虛構角色,後來借代指一個人相當之牙擦(量詞:個)
(英文) a boastful person
版權:© 2017 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0