(beta 公測版本)

「父母」

解釋 #1
讀音: fu6 mou5
詞性: 名詞
解釋:
(廣東話) 爸爸媽媽父親母親
(英文) father and mother; parents
例句:
(粵) 為人父母甚艱難啊! (wai4 jan4 fu6 mou5 sam6 gaan1 naan4 aa3!)
(英) It's really hard to be parents!
近義: 近義: 雙親
版權:© 2017 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0