(beta 公測版本)

「燈光」

解釋 #1
讀音: dang1 gwong1
詞性: 名詞
解釋:
(廣東話) 人工發出用嚟照明嘅光芒
(英文) lighting; light from an artificial source
配詞 / 用法:
(粵) 柔和嘅燈光 (jau4 wo4 ge3 dang1 gwong1)
(英) soft lighting
例句:
(粵) 呢間房啲燈光唔係好夠。 (ni1 gaan1 fong2 di1 dang1 gwong1 m4 hai6 hou2 gau3.)
(英) There isn't enough lamp light in this room.
版權:© 2017 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0