(beta 公測版本)

「無障礙設施」

解釋 #1
讀音: mou4 zoeng3 ngoi6 cit3 si1
詞性: 名詞
解釋:
(廣東話) 一種可以畀殘疾人士使用(暢通易達)嘅設施
(英文) accessible facility
例句:
(粵) 而家好多港鐵站都有無障礙設施,坐輪椅嘅人都用到。 (ji4 gaa1 hou2 do1 gong2 tit3 zaam6 dou1 jau5 mou4 zoeng3 ngoi6 cit3 si1, co5 leon4 ji2 ge3 jan4 dou1 jung6 dou2.)
(英) There are now a lot of accessible facilities in MTR stations. Even wheelchair users can access them easily.
版權:© 2019 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0