(beta 公測版本)

「無病呻吟」

解釋 #1
讀音: mou4 beng6 san1 jam4
詞性: 動詞
解釋:
(廣東話) 明明冇緊要事,但係又展現到自己好辛苦噉,喺度歎息或者感慨
(英文) to be melancholic or angry despite not having any serious matter
例句:
(粵) 我保你大喇!你唔好又喺度無病呻吟啦。 (ngo5 bou2 nei5 daai6 laa3! nei5 m4 hou2 jau6 hai2 dou6 mou4 beng6 san1 jam4 laa1.)
(英) I beg you, don't yell again! You don't have any serious matter to bother.
版權:© 2021 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0