(beta 公測版本)

「火酒」

解釋 #1
讀音: fo2 zau2
詞性: 名詞
解釋:
(廣東話) 消毒殺菌嘅酒精類液體,無色透明,只可以外用,唔可以飲
(英文) (rubbing) alcohol
例句:
(粵) 俾火酒捽下,就整得走啲貼紙印㗎喇。 (bei2 fo2 zau2 zeot1 haa5, zau6 zing2 dak1 zau2 di1 tip3 zi2 jan3 gaa3 laa3.)
(英) Rub it with alcohol, then you will be able to remove the sticker mark.
近義: 近義: 消毒藥水
版權:© 2019 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0