(beta 公測版本)

「激怒」

解釋 #1
讀音: gik1 nou6
詞性: 動詞
標籤: 書面語
解釋:
(廣東話) 令其他人憤怒激嬲
(英文) to enrage; to infuriate; to exasperate; see 激嬲
例句:
(中) taa1dik1mou4lai5gik1nou6liu5lou5si1
(粵) keoi5mou5lei4lai5maau6gik1nau1zo2lou5si1
(英) His rude attitude enrages his teacher.
近義: 近義: 激嬲
版權:© 2017 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0
💎💎 廣東話任務 💎💎
呢位英雄!咪走住!你嘅母語係唔係香港粵語?係嘅話,我哋有任務俾你做!

任務 #1:用7分鐘時間創作總共10句粵語對話
任務 #2: 將上面呢條link share出去
任務 #3: Like埋呢個page吖

完成任務嘅英雄,有機會獲得仆博士頒發嘅鑽石emoji💎十粒! 機會難得,快啲開始做啦!