(beta 公測版本)

「漁」

解釋 #1
讀音: jyu4
詞性: 語素
解釋:
(廣東話) 同捕魚或者養魚為生有關
(英文) related to fishery
配詞 / 用法:
(粵) 漁夫 (jyu4 fu1)
(英) fisherman
(粵) 漁民 (jyu4 man4)
(英) fisherman
(粵) 漁村 (jyu4 cyun1)
(英) fishing village
(粵) 漁業 (jyu4 jip6)
(英) fishery
(粵) 休漁期 (jau1 jyu4 kei4)
(英) fishing moratorium
(粵) 漁農自然護理署 (jyu4 nung4 zi6 jin4 wu6 lei5 cyu5)
(英) Agriculture, Fisheries and Conservation Department
版權:© 2019 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0