(beta 公測版本)

「港督」

解釋 #1
讀音: gong2 duk1
詞性: 名詞
解釋:
(廣東話) 香港總督嘅簡稱,即係香港仲係英國殖民地嗰陣,由英國派嚟管理香港嘅最高級官員(日治時期嘅香港總督就簡稱香督)(量詞:名/位/個/任)
(英文) British colonial governor of Hong Kong
例句:
(粵) 末任港督彭定康好鍾意食蛋撻。 (mut6 jam6 gong2 duk1 paang4 ding6 hong1 hou2 zung1 ji3 sik6 daan6 taat1.)
(英) Chris Patten, the last colonial governor of Hong Kong, likes egg tarts.
近義: 近義: 兵頭 督爺
版權:© 2020 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0